Održivost

Održivost se definira kao "razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnje generacije bez ugrožavanja mogućnosti zadovoljavanja potreba budućih generacija". To je naše glavno načelo na svim područjima rada u skladu s održivosti.
Referenca: izvješće Brundtland komisije "Our common future" (Naša zajednička budućnost, 1987.).

Naša pravila održivosti

Cilj tvrtke SCA stvaranje je vrijednosti dioničarima tvrtke, povećanje standarda i kvalitete života zaposlenika te doprinos gospodarskoj, ekološkoj i društvenoj dobrobiti korisnika, dobavljača i država u kojima tvrtka posluje. SCA stavlja snažan naglasak na obnovljive sirovine koje je moguće reciklirati te stremi stvaranju ekološki prihvatljivih proizvoda i usluga. Oni moraju zadovoljavati potrebe klijenata i potrošača u pogledu funkcionalnosti, ekonomičnosti, sigurnosti i utjecaja na okoliš. Politika tvrtke:

  • SCA će poslovati u skladu s najvišim standardima poslovne prakse i u potpunoj usklađenosti sa svim primjenjivim zakonskim propisima. SCA predano radi na održivom razvoju poslovanja, uzimajući u obzir sva gospodarska, ekološka i društvena pitanja.
  • SCA predano radi na transparentnosti i otvorenoj komunikaciji o ekološkim i društvenim iskustvima. Tvrtka je otvorena za dijalog s dionicima radi doprinosa razvoju globalnih standarda s najboljim rješenjima. SCA od dobavljača i podizvođača zahtijeva jednaku predanost transparentnosti i otvorenoj komunikaciji.
  • SCA procjenjuje ekološki utjecaj svojih proizvoda tijekom različitih faza njihova vijeka trajanja, a u taj proces uključuje i dobavljače i podizvođače.
  • SCA promiče prikladne i priznate sustave za upravljanje okolišem na svim razinama tvrtke. SCA neprestano revidira i provjerava svoje ciljeve radi smanjivanja globalnog utjecaja na okoliš.
  • SCA teži pružanju sigurnog i nediskriminirajućeg radnog okruženja za svoje zaposlenike. Sve organizacijske jedinice moraju se strogo pridržavati državnih zakona i kolektivnih ugovora. SCA aktivno teži neprestanom unapređivanju zdravlja i zaštite na radnom mjestu.

Životni ciklus naših proizvoda

Napredovanje

Vremena su se promijenila, a mi smo unaprijedili način na koji razmišljamo o svojim proizvodima i postupku njihova nastajanja. Da bismo dobili potpuno detaljan prikaz proizvoda, potrebno je u obzir uzeti sve različite faze životnog ciklusa proizvoda. To znači da od samog početka iskorištavanja prirodnih resursa (npr. nafte, rudače i drva) prikupljamo podatke, a zatim uvrštavamo sve ostale faktore životnog ciklusa proizvoda: stvaranje, proizvodnju, transport, potrošačku upotrebu i odlaganje. Tim detaljnim prikazom, koji nazivamo "od kolijevke pa do groba", izbjegavamo premještanje ekološkog tereta iz jednog dijela životnog ciklusa u drugi.

Procjena životnog ciklusa

Da bismo ispitali životni ciklus proizvoda, koristimo metodologiju pod nazivom Procjena životnog ciklusa (Life Cycle Assessment, LCA) koja je široko prihvaćena i u industriji i od regulatornih tijela. ISO standardi 14040 – 14044 postavljaju načela i okvire metodologije procjene životnog ciklusa.

Procjena životnog ciklusa proizvoda provodi se na proizvodima TENA već dulje od deset godina. Početkom devedesetih pokrenuli smo razvoj interne baze podataka za procjenu životnog ciklusa, a sada procjenu pokrećemo za svaki novi proizvod kao sastavni dio procesa razvoja.

Zaštita naših prirodnih resursa

Rezultati svih procjena jasno pokazuju da se najveći dio ekološkog tereta stvara tijekom proizvodnje sirovina. Stoga je ključno materijale u proizvodima koristiti na najučinkovitiji način bez ugrožavanja funkcije proizvoda te stalno biti u kontaktu s dobavljačima.

Ekološke oznake

Utjecaj na okoliš

U tvrtki SCA putem procjene životnog ciklusa procjenjujemo utjecaj na okoliš svih naših proizvoda (u gornjem tekstu). Na taj način dobivamo širu perspektivu s obzirom na utjecaj proizvoda na okoliš i sigurni smo da proces razvoja nije ekološki štetan. Rezultate procjene životnog ciklusa moguće je koristiti za jednu vrstu ekološkog označavanja pod nazivom Deklaracije o utjecaju proizvoda na okoliš (Environmental Product Declarations, EPD). EPD je međunarodna oznaka koja se temelji na međunarodnom standardu ISO 14025. Za sve skupine proizvoda tiskamo i letke s podacima o utjecaju na okoliš koji sadrže opise proizvoda i materijala. Neke podatke preuzimamo iz procesa procjene životnog ciklusa.

Pregled logistike

Učinkovitiji transport

Vjerujemo da je učinkovit sustav logistike ključan dio naše politike zaštite okoliša. Stalno težimo razvijanju i unaprjeđivanju našeg sustava logistike.

  • Stvaranjem proizvoda najučinkovitijim iskorištavanjem materijala. To znači da po kubičnoj jedinici možemo utovariti više tereta.
  • Stvaranjem učinkovitog sustava distribucije i provjerom potpune natovarenosti svih kamiona prije napuštanja skladišta.
  • Održavanjem visoke razine usluga i isporukom svih artikala iz narudžbe klijenta u prvoj isporuci, čime broj transporta održavamo na minimumu. 
  • Odabirom dobavljača koji se nalaze na razumnoj geografskoj udaljenosti.
  • Odgovornim naručivanjem sirovina da bi naši dobavljači mogli maksimalno iskoristiti svoje resurse transporta.

Naša predanost ambalaži i recikliranju

Nužnost ambalaže

Ambalaža mora dobro funkcionirati radi očuvanja proizvoda i potpunog održavanja svih njegovih svojstava. Ako je proizvod oštećen i nije ga moguće koristiti, sva energija i napori uloženi u stvaranje proizvoda bit će izgubljeni. U Europi "Direktiva za ambalažu" postavlja zakonski standard koji ambalaža mora zadovoljiti.

Tko je odgovoran za recikliranje?

U većini europskih država proizvođač je odgovoran za prikupljanje i recikliranje materijala za ambalažu. Tvrtka koja proizvod i ambalažu šalje na tržište financijski je odgovorna za njihovo zbrinjavanje na ekološki najučinkovitiji način. Prikupljanje i zbrinjavanje obično izvršavaju neprofitne organizacije, a na ambalaži se nalazi logotip kao što je "Zelena točka".

Što nas čini posebnima

SCA je predana strategiji Zelene točke u gotovo svim europskim državama. To znači da smo sastavni dio financiranja zbrinjavanja materijala za ambalažu. Trudimo se ispuniti i ciljeve "Direktive Europske unije za ambalažu i otpadnu ambalažu" razvijanjem proizvoda te odabirom dobavljača i materijala.

Sirovine koje koristimo

Što se nalazi u našim proizvodima?

Raspon uložaka za inkontinenciju TENA uglavnom se sastoji od sljedećih materijala: upijajuće jezgre, koja je mješavina pahuljaste jezgre i izrazito upijajućeg polimera (super absorbent polymer, SAP), propuštajućeg netkanog sloja i polietilenske opne ili prozračnog zaštitnog sloja.

Ti se slojevi zajedno lijepe i dodaju im se značajke protiv istjecanja, uključujući elastiku u pojasu i elastične niti cijelom duljinom. Postoji nekoliko načina učvršćivanja proizvoda: samoljepljivim trakama, pojasevima, kukicama i karikama.

Kratko objašnjenje materijala 

Pahuljasta jezgra
Pahuljasta jezgra načinjena je od drveta, a sastoji se od celuloznih vlakana. To je obnovljivi i biorazgradivi prirodni resurs, a čini više od polovine mase proizvoda. Pahuljasta se jezgra izbjeljuje radi postizanja maksimalnog upijanja, a proces izbjeljivanja provodi se bez elementarnog klora (EFC), tj. ne koriste se plinovi klora.

Izrazito upijajući polimer (SAP)

Izrazito upijajući polimer koristi se u obliku sitnih bijelih čestica koje imaju sposobnost upijanja i mogu zadržati velike količine urina. Taj polimer čine poprečno vezani poliakrilati, a stvara se od nafte.

Netkani sloj

Netkani sloj tanak je materijal nalik na tkaninu, a njegova vlakna mogu biti tanka, gruba, sintetička ili prirodna. Netkane slojeve moguće je proizvesti na nekoliko načina i u nekoliko površinsko-težinskih područja. Proizvodi TENA uglavnom koriste dvije vrste netkanih slojeva: spojene koncem i termalno spojene.

Polietilenska opna

Polietilenska opna služi kao tekuća prepreka u našim higijenskim proizvodima. Polietilenska opna može biti lamelirana s netkanim slojem i tvoriti donju stranu tkanine u nekim proizvodima TENA.

Taljivo ljepilo (hotmelt) ili ljepilo

Adhezivi koji se koriste za lijepljenje komponenti nazivaju se "taljivim ljepilima" i mješavina su različitih polimera i smola. Smole koje koristimo potpuno su sintetičke.

Elastične niti

Elastične niti koje se koriste u proizvodima TENA načinjene su od poliizoprena ili poliuretana. Ti se materijali proizvode od nafte ili prirodnog plina. Prirodne gumene niti nikada se ne koriste u proizvodima TENA.

Zbrinjavanje otpada

Što se zatim događa?

Sve proizvode TENA razvili smo tako da se mogu prilagoditi svim postojećim metodama zbrinjavanja otpada. Higijenski proizvodi predstavljaju mali dio ukupnog zbrinjavanja otpada, a zasebno zbrinjavanje otpada razgradivih higijenskih proizvoda uglavnom nije ekološki prihvatljivo.

U nastavku navodimo opis najčešćih metoda zbrinjavanja otpada

Odlagališta

Odlagalište je najčešći način zbrinjavanja otpada iz kućanstava širom svijeta. Odlagalište otpušta stakleničke plinove (kao što su ugljični dioksid i metan), a to je najnepoželjnija mogućnost zbrinjavanja otpada. Odlaganje na odlagalište predstavlja i rasipanje resursa jer materijale od kojih su načinjeni korišteni proizvodi nije moguće ponovo koristiti ni reciklirati. Europsko zakonodavstvo sada teži postupnom ukidanju odlagališta.

Spaljivanje i obnavljanje energije

Spaljivanje i obnavljanje energije korištenih proizvoda svakako je preferirani način zbrinjavanja otpada. 50% proizvoda uglavnom je načinjeno od pahuljaste jezgre koja se smatra biogorivom. Ako taj izvor energije zamijeni fosilna goriva, pozitivni učinci na okoliš bit će jasno vidljivi. Naši proizvodi za inkontinenciju ne sadrže materijale ni kemikalije koji bi mogli uzrokovati stvaranje štetnih emisija.

Kompostiranje

Ne preporučujemo vam kompostiranje korištenih higijenskih proizvoda kod kuće jer postoji rizik od širenja medicinskih ostataka i štetnog mikrobiološkog sadržaja (u nekim je zemljama takvo kompostiranje zabranjeno). Industrijsko je kompostiranje korištenih proizvoda za inkontinenciju složeno. Uklanjanje plastičnog sadržaja može obuhvaćati potrebu za montažom strojeva te, shodno tome, i povećanje korištenja energije. Alternativa kompostiranju jest bioplinifikacija. Na taj se način stvara metan, koji je potom moguće koristiti za stvaranje energije.

Razgradnja i ponovno korištenje

Koje su dobre, a koje loše strane?

Trenutno je aktualna rasprava o ekološkom utjecaju korištenja razgradivih pelena u odnosu na pelene za višekratnu uporabu. Neke su se usporedbe posebno usredotočile na utjecaj otpada. No ekološki utjecaj bilo kojeg proizvoda treba procijeniti u kontekstu cijelog životnog ciklusa – od korištenja sirovina, preko proizvodnje, do korištenja proizvoda i odlaganja. Odabir pelena na temelju samo jednog ekološkog kriterija (kao što je kruti otpad) zanemaruje doprinos ostalih važnih čimbenika kao što su zagađenje zraka i vode ili trajno korištenje energije.

Neovisna perspektiva

2005. u Velikoj Britaniji objavljeno je izvješće o procjeni životnog ciklusa koje uspoređuje ekološki utjecaj platnenih pelena i jednokratnih proizvoda. S ekološke točke gledišta objavljeni rezultati nisu dali uvjerljive pobjednike ni gubitnike. Obje mogućnosti stvaraju emisije i koriste mješavinu energije, vode i sirovina. Ispitivanje zaključuje da platnene pelene troše više vode i stvaraju više emisija iz vode od razgradivih pelena, koje pak stvaraju više krutog otpada te troše više sirovina.

Zaključak o razgradivim proizvodima

Pogodnosti razgradivih pelena za pacijente i institucije čine odgovor mnogo jasnijim. Suvremene razgradive pelene odlikuju se velikom moći upijanja i vrlo suhom površinom. Dakle, prisutan je manji rizik od iritacije kože u bolesnika. Pomažu i pri smanjenju mirisa i potrebe za uzastopnim pranjem te tako smanjuju troškove osoblja povezane s kontrolom inkontinencije u ustanovama.

Natrag